POLITYKA COOKIES

START    POLITYKA COOKIES

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.konferencja-dream.pl

Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest Piotr Sobczyński, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Instytut Rozwiązywania Problemów Biznesu Piotr Sobczyński z siedzibą w Łodzi, Bednarska 24/6, 93-030 Łódź, o numerze NIP 7291244985 oraz numerze REGON 471362280, wpisany do CEIDG (Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej).
Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji zapisów umowy ze Sprzedawcą. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.konferencja-dream.pl prowadzony jest przez Piotra Sobczyńskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Instytut Rozwiązywania Problemów Biznesu Piotr Sobczyński.
2. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
3. W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą Kupujący może skorzystać z prawa do negocjacji warunków Umowy lub zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę w oparciu o niniejszy Regulamin.
4. Treść Regulaminu, w przypadku odrębnej decyzji Kupującego stanowi treść zawartej Umowy pomiędzy Stronami. Treść Umowy zostaje stosownie do obwiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona Kupującemu na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania Kupującemu możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.
5. Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski.
6. Ceny podane na stronie Sklepu www.konferencja-dream.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
7. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.konferencja-dream.pl , mailowo i telefonicznie w dni robocze od poniedziałku do piątku od 9.00 do 19.00 i w soboty od 9.00 do 15.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
8. Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Kupującego powoduje ponoszenie przez Kupującego kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Kupującego z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.
9. Przedmiotem działalności sklepu internetowego konferencja-dream.pl jest oferowanie uczestnictwa w Konferencji DREAM za pośrednictwem sieci Internet.
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 8 oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
11. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
12. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
1. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,
2. mediację,
3. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,
4. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707,
5. skorzystanie z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr (Platforma ODR).

II DEFINICJE
1. REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami; informujący o obowiązkach oraz uprawnieniach dwóch Stron Umowy;
2. STRONA – stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia Strony – rozumie się Kupującego oraz Sprzedawcę łącznie;
3. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy; Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kanałów Komunikacji na odległość, dostępnych w Sklepie;
4. KANAŁY KOMUNIKACJI – określone w pkt 9 działu I POSTANOWIEŃ OGÓLNYCH formy składania zamówień na odległość;
5. UMOWA – umowa zawarta przy jednoczesnej obecności dwóch Stron; zawarta podczas osobistego odbioru w Sklepie, wskutek Rezerwacji dokonanej przez Kupującego;
6. SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.konferencja-dream.pl ;
7. SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – Piotr Sobczyński, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Instytut Rozwiązywania Problemów Biznesu Piotr Sobczyński z siedzibą w Łodzi, Bednarska 24/6, 93-030 Łódź, o numerze NIP 7291244985 oraz numerze REGON 471362280, wpisany do CEIDG (Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej);
8. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.konferencja-dream.pl;
9. KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego konferencja-dream.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
10. KUPUJĄCY – Klient oraz Konsument łącznie;
11. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www. konferencja-dream.pl, a także korzystająca z dostępnych funkcjonalności w Sklepie jak: Konto lub składająca zamówienie za pośrednictwem formularza zamówienia, korzystająca z subskrypcji Newslettera.
12. ZAMÓWIENIE – złożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego konferencja-dream.pl oferta zawarcia umowy sprzedaży;
13. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego;
14. REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie internetowym konferencja-dream.pl;
15. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego;
16. PRODUKT – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego konferencja-dream.pl;
17. NEWSLETTER – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu do Usługobiorców informacji handlowych dotyczących własnych produktów;
18. FORMA PŁATNOŚĆI – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia oferowana przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności;
19. FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy;
20. DOKUMENT SPRZEDAŻY – faktura VAT lub Paragon, w zależności od wskazań Kupującego;
21. ZAŁĄCZNIKI – informacja o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy;
22. INFORMACJA – informacja o produkcie, znajdująca się przy opisie produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający Kupującemu zapoznanie się z jego właściwościami;
23. KOSZYK – forma magazynowania wybranych przez Kupującego produktów w celu późniejszego ich zakupu;
24. MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – miejsce wskazane przez Kupującego w złożonym zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Kupującego produkt;
25. MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w którym Kupujący lub inna upoważniona do odbioru osoba obejmuje produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie;
26. ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – adres lub adresy wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji;
27. PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – wybrane przez Kupującego produkty lub usługi, będące przedmiotem Umowy lub przedmiotem Świadczenia; w zakres przedmiotu Umowy wlicza się również świadczenie Dostawy produktu przez Sprzedawcę, w przypadku wybrania przez Kupującego jednej z oferowanych przez Sprzedawcę form dostawy produktu;
28. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązań jak: możliwość założenia i prowadzenia Konta w Sklepie internetowym; świadczenie usługi Newslettera, umożliwienie jednorazowej możliwości złożenia Zamówienia przez Formularz Zamówienia znajdujący się w Sklepie Internetowym; bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
29. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – znajdujący się w Sklepie internetowym system techniczny umożliwiający złożenie Zamówienia przez Kupującego poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej Rejestracji w Sklepie internetowym;
30. SYSTEM INFORMATYCZNY – struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję;
31. WADA – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu;

III ZAMÓWIENIA
1. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży.
2. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
3. Rejestracja nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w Sklepie konferencja-dream.pl . Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem konferencja-dream.pl bez uprzedniej rejestracji, korzystając z możliwości formularza kontaktu.
4. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać do „Koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie Produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z „Koszyka”.
5. „Koszyk” umożliwia Kupującemu zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.
6. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „Koszyka” wybrane przez siebie produkty. Kolejnym krokiem jest wybranie opcji określających odpowiednio: płatność i sposób dostawy.
7. W celu finalizacji zamówienia należy podać następujące dane: e-mail klienta oraz dane adresowe (osoba prywatna / firma) na które składają się: nazwa firmy, ulica i nr domu, w przypadku firmy numer NIP, kod pocztowy, miasto, kraj.
8. Końcowym etapem jest określenie formy rachunku ( paragon lub faktura VAT). Po wypełnieniu koniecznych pól zamówienia należy wybrać przycisk „do potwierdzenia”.
9. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza przed złożeniem zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.
10. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Kupującemu ukazują się dane nabywcy i dane adresowe, jak również kwota zamówienia i forma jego realizacji. W przypadku akceptacji wszystkich wybranych przez siebie elementów, w celu skutecznego złożenia Zamówienia należy wybrać przycisk „Kupuję i płacę”.
11. Naciśnięcie na przycisk „Kupuję i płacę” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
12. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się potwierdzenie przez Sklep internetowy mailowo złożonego zamówienia.
13. Po dokonaniu płatności Klient jest wpisywany na listę uczestników konferencji, o czym Klient jest informowany przy potwierdzeniu zamówienia drogą e-mail.

IV SPOSÓB PŁATNOŚCI
1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT).
2. Sklep przewiduje następujące rodzaje płatności:
1. płatność przelewem – po otrzymaniu pocztą elektroniczną potwierdzenia złożonego zamówienia na konto: 74 1680 1248 0000 0005 0814 0998 Piotr Sobczyński, określając Tytuł wpłaty – wersja biletu i podając nazwisko Zamawiającego
2. płatność Przelewy24.pl
3. Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen w chwili złożenia zamówienia.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
5. Dane dotyczące transakcji np. typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, data ważności, numer CVV (trzycyfrowy kod na odwrocie Twojej karty kredytowej) są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.

V ODSTĄPIENIE OD UMOWY I DOKONYWANIE REKLAMACJI
1. Klient będący Konsumentem, który za pośrednictwem Sklepu internetowego zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
3. Klient, uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży może zrealizować poprzez wysłanie wypełnionego i podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres: Instytut Rozwiązywania Problemów Biznesu Piotr Sobczyński, Bednarska 24/6 lub mailowo na adres piotr.s@konferencja-dream.pl
4. Wykonując prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Klient może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego, który również został przesłany Klientowi jako załącznik wraz z informacją o przyjęciu zamówienia, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wskazał inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Klient ma prawo złożyć reklamację drogą pisemną na adres SPRZEDAWCY lub drogą elektroniczną na adres piotr.s@instytut-flow.pl.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni o czym powiadomi klienta drogą elektroniczną.

VI POLITYKA PRYWATNOŚCI
1. Sklep internetowy działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z zm.) . Administrator stosuje, wymagane przez przepisy prawa polskiego, środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.
3. Składając zamówienie w Sklepie internetowym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu zamówienia danych osobowych przez Administratora.
4. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym w szczególności wystawienia paragonu albo faktury i nadania przesyłki, a także mogą być przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego własnych produktów.
5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody uniemożliwia wykonanie umowy i zrealizowanie zamówienia.
6. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Administratora informacji handlowej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.
7. Klientowi przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.
8. Klient ma prawo uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych.
9. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę

VII POLITYKA COOKIES
1. Sklep internetowy www.konferencja-dream.pl wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze sklepu przez Użytkownika.
2. Plikami typu cookies są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.
3. Pliki typu cookies umożliwiają utrzymanie sesji użytkownika bez konieczności ponownego wpisywania loginu i hasła na każdej podstronie.
4. Sklep internetowy www.konferencja-dream.pl wykorzystuje następujące pliki cookies:
1. stałe,
2. analityczne,
3. zewnętrzne.
5. Pliki cookies wykorzystywane są w następującym celu:
1. rozpoznanie urządzenia używanego przez Użytkownika w celu odpowiedniego wyświetlenia zawartości strony,
2. tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszenie ich struktury i zawartości,
3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu internetowego, dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
4. dostosowanie zawartości i funkcjonowania Serwisu internetowego, poprzez dopasowanie anonimowego, losowo wygenerowanego identyfikatora śledzącego, dzięki któremu możliwe jest m.in. sprawdzenie skąd pochodzi Użytkownik, z jakiej wyszukiwarki korzystał, na jaki link kliknął, jakie słowa kluczowe wpisał oraz w którym momencie przestał korzystać z Serwisu,
5. zbierania ogólnych i anonimowych danych do realizacji akcji reklamowych za pośrednictwem list remarketingowych, pozwalających na wyświetlanie treści reklamowych dopasowanych do preferencji Użytkownika.
6. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie przechowywanych plików Cookies, a także automatyczne ich blokowanie. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
7. Administrator informuje, że wyłączenie plików Cookies może wpłynąć na ograniczenie działania niektórych funkcjonalności Serwisu internetowego.

VIII ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1. Postanowienia rozdziału XII. Regulaminu stanowią regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:
• umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz,
• umożliwienie przesłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu internetowego.
• usługa Newslettera.
3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem, którego Sprzedawca świadczy Usługi elektroniczne:
• dostęp do sieci Internet
• czynnego konto poczty elektronicznej,
• przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 7 i wyższej, Google Chrome w wersji 4 i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 2.0 i wyższej, Opera w wersji 10 i wyższej, Safari w wersji 4 i wyższej z zainstalowanymi aktualnymi wersjami Java i Flash,
4. Zakazuje się Klientowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
5. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawartą z chwilą zarejestrowania przez Kupującego Konta Klienta, zapisania się do usługi Newslettera, z chwilą złożenia zamówienia bez uprzedniej rejestracji, a także w momencie przesłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego.
6. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz, a także dotycząca przesłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego, zostaje zawarta na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą realizacji zamówienia.
7. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na za założeniu i prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym, a także dotycząca usługi Newslettera, zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
9. Kupujący może w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny rozwiązać umowę, o której mowa w ust. 7 poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Instytut Rozwiązywania Problemów Biznesu Piotr Sobczyński, Bednarska 24/6 lub mailowo na adres piotr.s@konferencja-dream.pl

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiedni nośniku danych.
2. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.
3. Sprzedawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Sklepu internetowego. Zmiany Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego.
4. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.
5. Niniejszy regulamin podlega prawu polskiemu oraz zostaje poddany jurysdykcji sądów polskich.
6. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

START          EKSPERCI          ROZKŁAD          KONTAKT          ZAPISZ SIĘ          REGULAMIN I POLITYKA COOKIES